Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką PrywatnościW porządku, nie pokazuj tego więcej

Regulamin

Sklep internetowy PodStadionem.pl, dostępny pod adresem www.podstadionem.pl, prowadzony jest przez firmę AmStadion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 33, 31-564 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720225, kapitał zakładowy: 100 000 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-163-76-23, REGON: 369544330.

 

Regulamin zakupów

 

 1. Sklep internetowy PodStadionem.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.podstadionem.pl oraz telefonicznie pod numerem +48122611543.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie PodStadionem.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych PodStadionem.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz pocztowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Koszty wysyłki.
 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep PodStadionem.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 6. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysyłany jest e-mail
   z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem serwisu Payu.pl. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub w oddziale firmy transportowej przy odbiorze towaru.
 7. Przy każdym oferowanym towarze podany jest planowany termin wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż termin otrzymania przesyłki = termin wysyłki + czas dostawy
  W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności poprzez system Payu.pl, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy. PodStadionem.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 8. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.
  Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że PodStadionem.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. W przypadku wady reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres PodStadionem.pl, Al. Pokoju 33, 31-564 Kraków.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby sprzedawcy pod adresem Al. Pokoju 33, 31-564 Kraków.
  Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep PodStadionem.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep PodStadionem.pl wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep PodStadionem.pl zwróci należność niezwłocznie.
 12. Sklep PodStadionem.pl odpowiada za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 12.
 14. W terminach określonych w pkt 12 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. Sklep PodStadionem.pl nie odpowiada za wady gdy Klient o wadzie wiedział w chwili zawarcia umowy, a jeżeli przedmiotem zawarcia umowy są rzeczy oznaczone co do gatunku wtedy gdy Klient posiadał wiedzę o tej wadzie w chwili wydania rzeczy.
 16. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 17. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od otrzymania zamówionego towaru, z zastrzeżeniem pkt. 18. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 18. Uprawnienie przewidziane w punkcie 17 niniejszego regulaminu nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z własnym nazwiskiem).
 19. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres PodStadionem.pl, Al. Pokoju 33, 31-564 Kraków oraz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone drogą elektroniczną na adres kontakt@podstadionem.pl.
  Sklep niezwłocznie dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.
  Jeśli Klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy dostępny, Sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów dostawy w wysokości równej najtańszemu dostępnemu sposobowi dostawy.
 20. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 21. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu PodStadionem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 23. Sklep PodStadionem.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta, o czym niezwłocznie informuje klienta.
 24. Sklep PodStadionem.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.